fbpx

Mini Cart

Лични данни

Политика за личните данни

Смята се, че lapeppe.com  и всяко от съответните им дъщерни дружества, дружества майки и свързани лица, които управляват този уебсайт („ние“ или „ние“) признава, че ни е грижа как информацията за вас се използва и споделя. Създадохме тази Политика за поверителност, за да Ви информираме каква информация събираме на уебсайта, как използваме вашата информация и избора, който имате относно начина, по който вашата информация се събира и използва. Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Използването на уебсайта Ви показва, че сте прочели и приели нашите практики за поверителност, както е посочено в настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, се прилагат към информацията, събрана от нас или нашите маркетинг системи, филиали или агенти: (i) чрез този уебсайт, (ii) където е приложимо, чрез нашия отдел за обслужване на клиенти във връзка с този уебсайт, ( iii) чрез информация, предоставена ни в нашите самостоятелни магазини за търговия на дребно, и (iv) чрез информация, предоставена ни във връзка с маркетингови промоции и лотарии.

Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките за поверителност на уебсайтове

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да модифицираме, актуализираме, добавяме, прекратяваме, премахваме или променяме по какъвто и да е начин част от настоящата Политика за поверителност, изцяло или частично, по всяко време. Когато изменяме настоящата Политика за поверителност, ще преразгледаме датата на „последно актуализиране“, намираща се в горната част на тази Политика за поверителност.

Ако ни предоставите информация или достъпите или използвате Уебсайта по някакъв начин след промяната на настоящата Политика за поверителност, ще се счита, че сте безусловно дали съгласие и сте се съгласили с такива промени. Най-актуалната версия на тази Политика за поверителност ще бъде достъпна на уебсайта и ще замени всички предишни версии на тази Политика за поверителност.

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, трябва да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти по имейл на office@lapeppe.com